Revenue Rates

 यस राजदूतावासबाट सम्बन्धित नेपाली नागरिकहरुलाई प्रदान हुने सेवाका लागि मिति २०७५ श्रावण १ गते देखि लागू हुने गरि परिमार्जन गरिएको सेवा शुल्कको विवरण

[table id=15 /]